• t-Kreil-7.jpg
  • raetmansweg-ratum-33.jpg
  • dwarsweg-ratum-8.jpg
  • het-sellink-ratum.jpg
  • henxel-6.jpg

Dit landschapstype betreft de gebieden die al eeuwenlang in cultuur zijn. Opvallend in dit vaak zeer kleinschalige landschap is dat vrijwel niets recht is: bochtige wegen en onregelmatig gevormde perceelsgrenzen. Kenmerkend voor dit landschap zijn verder:

  • De verspreid liggende hooggelegen essen (bouwlanden) met daarlangs vaak nog steilranden. Veel van deze cultuurhistorisch en landschappelijk zeer belangrijke steile esranden zijn de afgelopen 50 jaar helaas geëgaliseerd.
  • Tussen de essen liggen laaggelegen weilanden.
  • Een dicht netwerk van houtsingels, houtwallen en loofhoutbosjes. Vooral in de buurtschappen Woold en Ratum is dit netwerk nog grotendeels intact. In de buurtschap Meddo is in vergelijking met circa 100 jaar geleden meer dan 90% van dit netwerk verdwenen.
  • Verspreid liggende bebouwing in de vorm van (pacht) boerderijen en de statige scholtenboerderijen.
  • De dooradering van het landschap met deels nog “natuurlijke” laaglandbeken.

De belangrijkste natuurwaarden in dit landschap zijn te vinden langs de beken. De natuurwaarden van het agrarische landschap zijn de afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. Zo is bijvoorbeeld de ortolaan, broedvogel van de essen met traditionele landbouw in de vorm van granen en hakvruchten, verdwenen uit het gebied en daarmee ook uit Nederland. Landschappelijk gezien is het nog steeds een aantrekkelijk gebied.

De rol van PAN in dit landschapstype is dat zij eigenaren helpt bij onderhoud en soms de aanleg van onder andere houtwallen, bosjes, poelen en erfbeplantingen. Daarnaast adviseert PAN terreineigenaren op het gebied van subsidiemogelijkheden voor natuurvriendelijk beheer van perceelsranden en percelen en op het gebied van natuurontwikkeling.